Wet Toekomst Pensioenen: Wat betekent het voor jou?

Na jaren van onderhandelen is het nu eindelijk zo ver: Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. De eerste kamer heeft op 30 mei jl. ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen. Deze nieuwe wetgeving zal het huidige pensioenstelsel veranderen. De wet treedt in werking op 1 juli 2023. Er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2027 (waarschijnlijk wordt dit 2028). Vanaf dat moment moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe wet. Een belangrijk gevolg van de nieuwe wetgeving is dat het systeem flexibeler en persoonlijker wordt.

Waarom is een nieuw stelsel nodig?

Het huidige stelsel past niet meer bij de veranderende arbeidsmarkt en demografische ontwikkelingen. Mensen wisselen vaker van baan en brengen niet meer hun hele werkzame leven bij één werkgever door. Bovendien is de verhouding tussen het aantal werkenden en gepensioneerden veranderd. Met de nieuwe wetgeving moet het stelsel beter toekomstbestendig zijn.

Wat houdt de wet (globaal) in?

De nieuwe pensioenwet is te uitgebreid om in één artikel samen te vatten. Daarom bespreek ik hier een paar belangrijke wijzigingen.

Premietoezegging in plaats van toegezegde pensioenuitkering

Een belangrijke verandering is dat in het nieuwe stelsel sprake is van een premietoezegging, in plaats van een toegezegde pensioenuitkering. Met deze premie wordt een persoonlijk pensioenvermogen gevormd, dat wordt belegd. De uiteindelijke pensioenuitkering is afhankelijk van de hoogte van het opgebouwde vermogen op het moment van pensionering. De uitkering kan jaarlijks verschillen, afhankelijk van de rendementen die op het persoonlijk vermogen worden behaald.

Overigens zijn er nu ook al regelingen die gebaseerd zijn op een premietoezegging. Ook deze pensioentoezeggingen zullen veranderen. Anders dan in de huidige premieregelingen, is de inleg in nieuwe premieregelingen niet meer leeftijdsafhankelijk, maar voor alle leeftijden gelijk.

Afhankelijk van de keuze van de pensioenuitvoerder (in overleg met werkgevers en werknemersvertegenwoordiging) wordt een collectieve of juist een meer individuele invulling gekozen.

Ook het partnerpensioen verandert

Andere veranderingen die in de wet geregeld zijn, gaan over het partnerpensioen. Het partnerpensioen wordt in het nieuwe stelsel alleen nog op risico basis verzekerd en mag maximaal 50% van je salaris zijn. Ook voor het je kinderen veranderd er een aantal zaken. Het wezenpensioen loopt in het nieuwe stelsel tot 25 jarige leeftijd van het kind en bedraagt maximaal 20% van het salaris.

Er zijn ook zaken die niet veranderen. Zo blijft het pensioen collectief geregeld en heb je als werknemer niet de individuele keuze waar jouw pensioen wordt opgebouwd. Bovendien blijft pensioen een levenslange uitkering, waarbij je als individu wel mag kiezen voor variatie in de uitkeringshoogte. Dat is nu ook zo al binnen bepaalde voorwaarden.

Wat betekent deze overgang voor jou als consument?

Op dit moment zijn pensioenuitvoerders samen met werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging aan zet. Zij stellen samen met hun pensioenadviseur vast hoe hun nieuwe regeling er uit komt te zien, hoeveel er ingelegd wordt en in hoeverre er sprake is van collectiviteit en individuele keuzes. Via jouw pensioenuitvoerder of werkgever wordt je op de hoogte gehouden van de voortgang.

Maar je kunt zelf ook wat doen!

Het is goed om je te realiseren dat pensioen slechts één onderdeel is van jouw totale inkomen voor later. Je ontvangt vanaf je pensioendatum AOW van de overheid en mogelijk heb je zelf ook voorzieningen getroffen in de vorm van lijfrente, vrij vermogen/spaargeld of overwaarde van jouw woning. Al deze potjes bij elkaar zorgen voor jouw toekomstig budget om – hopelijk prettig – van te leven.

Met de nieuwe wet krijg je als consument meer ruimte om zelf fiscaal vriendelijk bij te sparen.

Als consument is het daarom goed om overzicht te hebben in je financiële toekomst. Om te weten welke keuzes je hebt en wat daarvan de financiële gevolgen zijn. Steeds meer werkgevers helpen hun medewerkers om dit goed in beeld te krijgen. Zij bieden medewerkers een gesprek aan met een financieel planner, zodat de medewerker weet wat hij/zij kan verwachten en aan welke knoppen hij/zij zelf kan draaien. Vraag er eens naar bij jouw werkgever.

Kijk vooruit; Zorg voor een comfortabele toekomst! Ga in gesprek met een financieel planner.

Met de goedkeuring van de Wet Toekomst Pensioenen staat Nederland aan de vooravond van een nieuw tijdperk in de pensioenwetgeving. De nieuwe regels zorgen voor meer flexibiliteit en persoonlijke keuzemogelijkheden, maar vragen ook om bewuste en weloverwogen beslissingen. Het is van belang dat consumenten en ondernemers zich goed laten informeren en adviseren door experts op het gebied van pensioenen, zoals financieel planners. Door nu actie te ondernemen en in gesprek te gaan met een gecertificeerd financieel planner, kun je een goede basis leggen voor een financieel stabiele toekomst en optimaal profiteren van de keuzes in het nieuwe pensioenstelsel.

image_pdfDownload dit artikel als PDF